Terminy

Matura ustna z języka polskiego polega na wystąpieniu przed komisją egzaminacyjną i przedstawieniu opracowania wybranego wcześniej tematu. Jakie są jej zasady? Jakie dokumenty są wymagane? Na te i inne pytania związane z maturą ustną z polskiego odpowiadamy w niniejszym tekście.

Egzamin ustny z języka polskiego odbywa się najczęściej w maju, a jego data różni się w zależności od szkoły. Otóż nie istnieje podział na poziom podstawowy i rozszerzony – każdy zdaje na tych samych zasadach. Na początku roku szkolnego, w terminie do końca września uczniowie zobowiązani są wybrać jeden z tematów maturalnych z listy zaproponowanej przez szkołę. Co ważne, na tej liście może znajdować się temat wymyślony przez ucznia, jednak aby propozycja została wzięta pod uwagę, należy ją złożyć w terminie do końca stycznia roku poprzedzającego egzamin. Lista tematów podzielona jest na 3 kategorie: literatura, korespondencje sztuk i język.

Sprawdź, jak wybrać temat na maturę ustną z polskiego

Ostateczne potwierdzenie tematu uczeń musi złożyć do dnia 7 lutego i od tego momentu nie ma już odwrotu od wybranego zagadnienia. W jednej klasie tematy mogą się powtarzać wśród uczniów, choć nie jest to mile widziane przez egzaminatorów, szczególnie jeśli uczniowie korzystają z tych samych utworów. Aby móc podejść do matury ustnej z języka polskiego, najpóźniej na 4 tygodnie przed datą jego rozpoczęcia trzeba złożyć bibliografię. Niektóre szkoły wymagają również złożenia planu ramowego do końca kwietnia, jednak nie zawsze jest to regułą. O ile podczas prezentacji maturalnej zamierzamy użyć jakichkolwiek materiałów pomocniczych (komputer, rzutnik, magnetofon itd.) bądź urządzeń, powinno się to uwzględnić w swojej deklaracji.

31 stycznia roku szkolnego poprzedzającego datę egzaminu – ostateczna możliwość złożenia własnej propozycji tematu

30 września – wstępny wybór tematu (deklaracja maturalna)

7 lutego – definitywne określenie tematu

4 tyg. przed dniem egzaminu – złożenie ostatecznej bibliografii

30 kwietnia – złożenie planu ramowego (nie we wszystkich szkołach wymagane)

Copyright by matura ustna z języka polskiego Wszystkie prawa zastrzeżone.